പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 17 - 27, 15 Nov. 2019.