ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 37 - 47, 15 Nov. 2019.