ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 62 - 65, 15 Nov. 2019.