വി. ഡ. ല. മ. ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 66 - 75, 15 Nov. 2019.