ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 76 - 85, 15 Nov. 2019.