ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 86 - 90, 15 Nov. 2019.