ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 112 - 124, 15 Nov. 2019.