മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 142 - 148, 15 Nov. 2019.