രമേഷ് വി കെ. പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 148 - 155, 15 Nov. 2019.