ലിറ്റി പയസ്സ്. ചിദംബരസ്മരണ ഒരു പഠനം. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 156 - 162, 15 Nov. 2019.