ഡോ. കവിത രാമൻ. തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ . ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 163 - 167, 15 Nov. 2019.