അനു വി എസ്. ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 200 - 203, 15 Nov. 2019.