ഫൗസിയ പി.എ. പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 213 - 216, 15 Nov. 2019.