ആർ ചന്ദ്രബോസ്. ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 9 - 16, 15 Nov. 2019.