വി. ഡ. ല. മ. പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്. ചെങ്ങഴി, v. 1, n. 1, p. 5, 16 Nov. 2019.