പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ. 2019. “പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 17 - 27. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/20.