ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്. 2019. “വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 37 - 47. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/22.