ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ. 2019. “പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 62 - 65. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/25.