വി. ഡോ. ലിസ്സി മാത്യു. 2019. “ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 66 - 75. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/26.