ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. 2019. “വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 76 - 85. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/27.