ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. 2019. “മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 86 - 90. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/29.