ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍. 2019. “മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 112 -24. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/33.