മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍. 2019. “തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 142 -48. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/36.