രമേഷ് വി കെ. 2019. “പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 148 -55. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/37.