ലിറ്റി പയസ്സ്. 2019. “ചിദംബരസ്മരണ ഒരു പഠനം”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 156 -62. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/38.