ഡോ. കവിത രാമൻ. 2019. “തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 163 -67. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/39.