അനു വി എസ്. 2019. “ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 200 - 203. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/44.