ഫൗസിയ പി.എ. 2019. “പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 213 -16. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/47.