ആർ ചന്ദ്രബോസ്. 2019. “ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 9 - 16. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/51.