വി. ഡോ. ലിസ്സി മാത്യു. 2019. “പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്”. ചെങ്ങഴി 1 (1), 5. https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/52.