ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ് (2019) “വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 37 - 47. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/22 (Accessed: 17August2022).