ഡോ. നിബുലാൽ വെട്ടൂർ (2019) “പൂവാംകുറുന്തിലതുള്ളൽ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 62 - 65. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/25 (Accessed: 17April2024).