വി. ഡ. ല. മ. (2019) “ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 66 - 75. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/26 (Accessed: 25May2024).