ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ. (2019) “വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 76 - 85. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/27 (Accessed: 17April2024).