ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി. (2019) “മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 86 - 90. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/29 (Accessed: 17April2024).