ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍ (2019) “മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 112 - 124. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/33 (Accessed: 17August2022).