മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍ (2019) “തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 142 - 148. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/36 (Accessed: 5August2021).