രമേഷ് വി കെ (2019) “പടപ്പാട്ടുകളുടെ പെരുമ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 148 - 155. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/37 (Accessed: 17August2022).