ഡോ. കവിത രാമൻ (2019) “തന്ത്രവിചാരം എഴുത്തച്ഛന്റെ അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 163 - 167. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/39 (Accessed: 17August2022).