അനു വി എസ് (2019) “ആൺനോട്ടങ്ങളുടെ പെൺകാഴ്ചകൾ : കെ .ആർ. മീരയുടെ ‘കൃഷ്ണഗാഥ’യെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 200 - 203. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/44 (Accessed: 22February2024).