ഫൗസിയ പി.എ (2019) “പ്ലാച്ചി മട പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘കോളകൂടം’ എന്ന കവിതയിൽ”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 213 - 216. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/47 (Accessed: 17April2024).