ആർ ചന്ദ്രബോസ് (2019) “ഭരണകൂടഭീകരതയുടെ ആവിഷ്കാരം നോവലിൽ. സ്പാനിഷ് – മലയാളം നോവൽതാരതമ്യപഠനം”, ചെങ്ങഴി, 1(1), pp. 9 - 16. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/51 (Accessed: 17April2024).