വി. ഡ. ല. മ. (2019) “പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്”, ചെങ്ങഴി, 1(1), p. 5. Available at: https://mrjc.in/index.php/chengazhi/article/view/52 (Accessed: 17April2024).