[1]
പ്രൊ ഇ. ശ്രീധരൻ, “പയ്യന്നൂര്‍ പേരും പൊരുളും”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 17 - 27, Nov. 2019.