[1]
ഡോ സിനുമോൾ തോമസ്സ്, “വയനാടൻപുലയരുടെ യാറൊറ– പ്രതിരോധത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനമാതൃക”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 37 - 47, Nov. 2019.