[1]
വി. ഡ. ല. മ., “ജലോപരിതലത്തിലെ ഉടലെഴുത്തുകള്‍”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 66 - 75, Nov. 2019.