[1]
ഡോ. രൺജിത്ത് സി.കെ., “വിഭവസംസ്കരണവും ഉപകരണചരിത്രവും”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 76 - 85, Nov. 2019.