[1]
ഡോ. ഗായത്രി കെ.പി., “മണൽജീവികൾ പ്രാദേശിക സംസ്കൃതിയുടെ പുനരെഴുത്ത്”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 86 - 90, Nov. 2019.