[1]
ഡോ. അജിത ചേമ്പന്‍, “മതം അധിനിവേശം ആഖ്യാനം പരിഷ്കാരവിജയത്തില്‍”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 112 - 124, Nov. 2019.