[1]
മേഘ രാധാകൃഷ്ണന്‍, “തിരശ്ശീലയിലെ ട്രാൻസ്സെക്ഷ്വൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ”, chengazhi, vol. 1, no. 1, pp. 142 - 148, Nov. 2019.